W ramach budżetu obywatelskiego na Ursynowie powstał labirynt

W ramach budżetu obywatelskiego na Ursynowie powstał labirynt

Pro­jekt eko­lo­gicz­nego labi­ryntu, zre­ali­zo­wa­nego w ramach budżetu oby­wa­tel­skiego na rok 2021 został ofi­cjal­nie zakoń­czony. Pomy­sło­dawcą jest jedna z naj­młod­szych osób, która zgło­siła swój pro­jekt do reali­za­cji – 10-cio letni miesz­ka­niec Ursy­nowa.

Labi­rynt powstał na ulicy Kazury, nie­opo­dal rowe­ro­wego mia­steczka, a koszt inwe­sty­cji wyniósł bli­sko 60 tysięcy zło­tych. Atrak­cję oto­czoną zie­le­nią w gło­so­wa­niu do budżetu oby­wa­tel­skiego poparło 1916 miesz­kań­ców.

Labi­rynt wyko­nany został z żywo­płotu, który zasa­dzony był już w paździer­niku. Miesz­kańcy będą musieli pocze­kać kilka lat, aż żywo­płot osią­gnie odpo­wied­nią wyso­kość, aby w cało­ści cie­szyć się atrak­cją. Wio­sną się jed­nak już zazie­leni, co pozwoli na roz­po­czę­cie zabawy w około metro­wym labi­ryn­cie. Krzysz­tof, który jest pomy­sło­dawcą zre­ali­zo­wa­nego pro­jektu, na pomysł stwo­rze­nia atrak­cji wpadł pod­czas waka­cji, kiedy razem z bra­tem bawili się w podob­nym miej­scu. Labiryntowe atrakcje cieszą się w ostatnim czasie, dużą popularnością. W tym roku również w okolicach Świdnicy, powstał labirynt w polu kukurydzy.

Labi­rynt na ulicy Kazury jest w kształ­cie kwa­dratu, mają­cego wymiar 18×18 i z pew­no­ścią ucie­szy każ­dego miesz­kańca osie­dla, ponieważ atrakcja dla dzieci pozwoliła również zazielenić teren. Oso­bi­ste gra­tu­la­cje mło­dzień­cowi zło­żył sam bur­mistrz Ursy­nowa Robert Kempa.