Przysiady dla chorej Ursynowianki

Przysiady dla chorej Ursynowianki

W ramach ogól­no­pol­skiej akcji #fit­chal­lenge pra­cow­nicy UCK Alter­na­tywy oraz Ursy­now­skiego ratu­sza robili przy­siady. Akcja w spo­sób nie­co­dzienny zachęca do wspar­cia zbiórki zor­ga­ni­zo­wa­nej dla cho­rej dziew­czynki Arianki, mieszkanki dzielnicy.

Arianka jest miesz­kanką Ursy­nowa cho­ru­jącą na guza mózgu. Czę­ste wizyty na SORze i dia­gnoza zagra­ża­jąca życiu dziew­czynki, spo­wo­do­wały koniecz­ność lecze­nia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Wiąże się to z ogrom­nymi kosz­tami, które w prze­li­cze­niu na naszą walutę się­gają bli­sko 9 milio­nów zło­tych. 14 grud­nia, zrzutka została zak­tu­ali­zo­wana, zawie­ra­jąc infor­ma­cję o pogor­sze­niu się stanu Arianki oraz prze­rzu­tach. Na chwilę obecną (16.01) cel finan­sowy ope­ra­cji jest osią­gnięty w ponad 92% z kwotą 8 235 313 zł, która cały czas rośnie poprzez doko­ny­wane wpłaty. Leczenie dziewczynki wparło również wiele znanych osób, w tym sąsiad Paweł Domagała. Artysta przeznaczył swoje wynagrodzenie za występ w sylwestra na ten cel.

Akcję #fit­chal­lenge zaini­cjo­wali na Ursy­no­wie przede wszystkim stra­żacy z Jed­nostki Ratow­ni­czo-Gaśni­czej nr 17. Polega ona na wyko­na­niu 10 przy­sia­dów, jak również wpła­ce­niu na zbiórkę małej cegiełki w postaci 10 zł. Przy nomi­na­cji osoba, która nie wywiąże się z zada­nia, zobo­wią­zana jest wpła­cić 20 zł.

Zbiórkę posta­no­wili rów­nież wes­przeć pra­cow­nicy ratu­sza wraz z UCK Alter­na­tywy poprzez wyko­na­nie przy­sia­dów i zbiórkę środ­ków. Akcja zakoń­czyła się 15-stoma przy­sia­dami oraz dal­szymi nomi­na­cjami: Klubu Equr­rda Fit­ness Club, Uczelni Vistula oraz Szkołę główną Gospo­dar­stwa Wiej­skiego. Bur­mistrz Ursy­nowa Robert Kempa zachęca wszyst­kich chęt­nych do przy­łą­cze­nia się do akcji, wspo­mi­na­jąc o nadziei wywią­zana się poli­ty­ków z obiet­nicy, otwar­cia spe­cjal­nego fun­du­szu medycz­nego.