Miejsca warte odwiedzenia na Ursynowie 

Miejsca warte odwiedzenia na Ursynowie 

Ursy­nów to uro­kliwa dziel­nica, nazywana nie­gdyś dziel­nicą sypial­nianą z powodu dużej ilo­ści blo­ko­wisk na swoim tere­nie. Dziś to pręż­nie roz­wi­ja­jąca się część War­szawy, w któ­rej ist­nieje wiele miejsc war­tych uwagi. Każdy z pew­no­ścią znaj­dzie dla sie­bie miej­sce, które koniecz­nie będzie chciał odwie­dzić i zoba­czyć. Wyjąt­kowe tereny bli­sko natury, murale, miej­sca znane ze sceny fil­mo­wej oraz powią­zane z histo­rią – tego z pew­no­ścią nie bra­kuję na War­szaw­skim Ursy­no­wie. Poni­żej przed­sta­wiamy miej­sca, które warto odwie­dzić na Ursy­no­wie.

Bli­żej Natury

Ursy­nów, cho­ciaż znany z blo­ko­wisk, posiada rów­nież tereny, na któ­rych można się odprę­żyć i odpo­cząć, a nawet przy­bli­żyć tematy histo­ryczne. Zie­lone tereny Ursy­nowa pozwa­lają na odpo­czy­nek od inten­syw­nego życia w mie­ście oraz na spę­dze­nie aktyw­nego czasu.

Jezioro Zgo­rzała

Zbior­nik, jakim jest Jezioro Zgo­rzała, znany jest przede wszystkim miesz­kań­com zie­lo­nego Ursy­nowa. Dla miło­śni­ków natury jest miej­scem, w któ­rym moż­liwy jest spa­cer przy malow­ni­czym brzegu jeziora o powierzchni ponad 3 hek­ta­rów. 2017 roku zakoń­czyła się w tym miej­scu inwe­sty­cja, dzięki któ­rej teren wokół zbior­nika został zago­spo­da­ro­wany. Pow­stały ławeczki, pomo­sty, place zabaw oraz boiska. Dużym atu­tem miej­sca są połą­cze­nia komu­ni­ka­cyjne, dzięki któ­rym nad jezioro można doje­chać auto­bu­sami.

Las Kabacki

Rezer­wat przy­rody, jakim jest Las Kabacki, został przy­łą­czony do War­szawy w 1938 roku, wyku­pu­jąc go z rąk pry­wat­nych do celów rekre­acyj­nych. Okre­ślany jest jako naj­bar­dziej zale­siony teren sto­licy, mając bli­sko 5 km dłu­go­ści i cał­ko­witą powierzch­nię bli­skiej 925 ha. Podą­ża­jąc wytycz­nymi ścież­kami spa­cerowymi, oto­czyć można się przy­rodą oraz natknąć na histo­ryczne tablice pamiąt­kowe i mogiły. Kom­pleks leśny posiada ścieżki spa­cerowe, rowe­rowe, jak rów­nież miej­sce do roz­pa­le­nia ogni­ska. Całość obiektu rezer­watu pozwala na odpo­czy­nek i spę­dze­nie aktyw­nego czasu.

Kopa Cwila

Sztuczne wznie­sie­nie na tere­nie parku im. Romana Kozłow­skiego, mające ponad 100 m n.p.m., na któ­rego powsta­nie wpadł inż. Hen­ryk Cwil, od któ­rego nazwi­ska pocho­dzi nazwa. Usy­pane górki z pozo­sta­ło­ści ziemi pozo­sta­łej po budo­wie pierw­szych blo­ko­wisk na Ursy­no­wie, było roz­wią­za­niem eko­no­micz­nym. Przed długi czas kopa cwila była użyt­ko­wana przez miesz­czący się na niej wyciąg nar­ciar­ski, który został roze­brany, a teren zago­spo­da­ro­wany. Aktu­al­nie jest miej­sce rekre­acji, wypo­czynku i aktyw­no­ści fizycz­nej, a zimą służy do zjed­na­nia na san­kach.

Góra trzech szczy­tów-Kazurka

Kolejne sztuczne wznie­sie­nie, które warto odwie­dzić na Ursy­no­wie, miesz­czące się aktu­al­nie na tere­nie parku im. Cicho­ciem­nych spa­do­ch­ro­nia­rzy. Wyso­kość góry wyno­sząca pra­wie 134 m n.p.m. pozwala przede wszyst­kim na aktywne użyt­ko­wa­nie. Orga­ni­zo­wane są na niej liczne zawody rowe­rowe, w tym w roku 2014 i 2017 Mistrzo­stwa Pol­ski. Teren zago­spo­da­ro­wany jest w ścieżki pie­sze, ławki oraz place zabaw. Górka kazurka mie­ści się obok lasu Kabac­kiego, sta­jąc się obo­wiąz­ko­wym punk­tem na mapie każ­dego odwie­dza­ją­cego tereny dziel­nicy.

Aleja Kasz­ta­nowa

Spa­cer Aleją Kasz­ta­nową pozwala na zapo­zna­nie się rów­nież z histo­rią bowiem na jej tra­sie stoi od 1864 drew­niany krzyż, który upa­mięt­nia powsta­nie War­szaw­skie. Swoją nazwę aleja zawdzię­cza drze­wom kasz­ta­now­com, które obsa­dzone w tam­tym miej­scu, miały słu­żyć praw­do­po­dob­nie osło­nie. Aktu­al­nie można zaob­ser­wo­wać na ścieżce spa­cerowej nasady innych drzew, takich jak dęby, jabło­nie, gru­sze w towa­rzy­stwie pozosta­jących kasz­ta­now­ców. Aleja Kasz­ta­nowa mie­ści się na Ursy­now­skich kaba­tach, dzie­ląc się na dwa frag­menty, łącząc aleje Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej z ulicą Jana Rosoła oraz frag­men­tem ulicy Stry­jeń­skich.

Dąb Mieszko I

Podą­ża­jąc za oko­liczną przy­rodą, nie można pomi­nąć pomnika przy­rody-Dąb Mieszko I jest jed­nym z naj­star­szych drzew w Pol­sce, któ­rego wiek sza­cuję się na ponad 600 lat. Aby zacho­wać pomnik w odpo­wied­nim sta­nie, orga­ni­zo­wane są liczne moder­ni­za­cję. Mimo tra­gicz­nego pożaru, który miał miej­sce w 2019 roku i spa­lił część korony oraz pnia, drzewo ma się świet­nie i wyka­zuję wysoką żywot­ność. Pom­nik przy­rody, który  od 1962 r. jest chro­niony pra­wem, można obej­rzeć na ulicy Nowo­ur­sy­now­skiej 95.

 

Murale 

Murale są z pewnością atrakcją turystyczną, którą trzeba zobaczyć, będąc na Ursynowskiej dzielnicy. Obrazy malowane na blokach, czynią okolicę przyjemniejszą dla oka i  zwracają na siebie uwagę-szczególnie gdy nawiązują do istotnych wydarzeń, legend czy opowieści o miejscu, na którym się znajdują. Większość dzieł, które można zauważyć na dzielnicy, są wynikiem projektu realizowanego od 2016 roku pod nazwą „Ursynowskie Murale”, za których projekt odpowiadała agencją Bakcyl Studio.

Alternatywy 4 

Mural Alternatywy 4 nawiązuję do kultowego serialu o takim samym tytule, który opowiada o mieszkańcach Warszawskiego blokowiska, dawnej Rzeczpospolitej Polskiej Ludowej. Kręcony był na Ursynowie, stąd również pomysł przedstawienia ważnego wydarzenia dla mieszkańców w sposób artystyczny. Mural opowiada przede wszystkim historię serialu, czyniąc pejzaż dzielnicy atrakcyjnym i zarazem upamiętniając ważne miejsce.

Śpiąca Syrenka 

Mural ukończony w 2018 roku, mieszczący się na bloku przy ulicy Teligi 2 nawiązuję do dawnych opinii o Ursynowie, jako dzielnicy sypialnianej. Powstał w ramach projektu pryncypialnego w 2018 roku, a autorką projektu jest Zuzanna Podlewska. Blok ozdabia w szczególności śpiąca mała syrenka, trzymająca czerwonego misia.

Calineczka 

Wyjątkowy Ursynowski mural powstał przy współpracy dzieci z klas podstawowych po zapoznaniu się z baśnią Christiana Andersena „Calineczka” Dzieci wybrały scenę, której wstępny projekt powstał podczas warsztatów pod okiem osób z Bakcyl Studio. Podczas których stworzona została kompozycja w formie kolażu z wyciętych elementów przygotowanych przez uczniów. Mural można podziwiać na ulicy Polinezyjskiej 6, gdzie umieszczony jest na bloku od 2018 roku.

Greetings from Ursynów

Kolejne dzieło sztuki mieszczące się na bloku przy ulicy Małej Łąki 21 to przedstawienie Ursynowa w formie pocztówki. Własna adaptacja twórców, nawiązuję do popularnej serii „Greetings from” przedstawiających pozdrowienia z różnych miast i dzielnic. Litery w napisie Ursynów zawierają elementy z popkultury, nawiązujące do historii mieszkańców, takich jak gra w kapsle, czy rower-stary Romet.

Czterdziestolatek 

Mural mieszczący się na stacji metra przedstawia wizerunek dwóch postaci znanych z kultowego serialu z lat 70 „Czterdziestolatek”. Znani jako inżynier Karwowski i technik Maliniaka byli najpopularniejszymi serialowymi inżynierami w latach PRL-u. Pracowali, jak również zamieszkiwali w okolicach, będąc fikcyjnymi budowniczymi największych inwestycji, w tym osiedla Ursynów. Mural zdobi szybę windy przy południowowschodnim wejściu do stacji.

Miejsca znane ze sceny filmowej 

Na Ursynowie powstało również kilka filmów oraz seriali cieszących się dużą popularnością. Miejsca, w których odbywały się sceny, są na mapie Ursynowa do dzisiaj, czyniąc je wartymi odwiedzenia i zobaczenia. Z pewnością fani polskiej produkcji rozpoznają nie tylko bloki, ale również towarzyszące im otoczenie.

Grzegorzewska 3 

Ulica znana przede wszystkim jako serialowa Alternatywy 4 z powodu nagrań, które miały tam miejsce. Blok można z łatwością zlokalizować, ponieważ na murach umieszczono, pamiątkową tabliczkę, a sama nazwa ulicy posiada zapis   „dawniej Alternatywy 4” . Blok ozdobiony jest nawiązującymi muralami, które osoby znające serial zapewne rozpoznają.  Aktualnie blok jest zamieszkiwany i toczy się w nim codzienne życie, jednak odwiedzając miejsce, można napotkać wiele punktów wspólnych z serialem, jak chociażby widok na popularną górę.

Kulczyńskiego 7 

Ulica Kulczyńskiego 7 jest ściśle powiązana z kultowym filmem „Dzień Świra”, to tutaj zamieszkiwał bohater, polonista Adam Miauczyński. Filmu w reżyserii Marka Koterskiego, powstał w roku 2002 i przedstawia losy wiecznie niezadowolonego mieszkańca bloku, który nie potrafił żyć w zgodzie z sąsiadami, wylewając na nich swoje frustracje. Blok przy ulicy Kulczyńskiego 7 zapisał się już trwale w pamięci Ursynowskich blokowisk.

Bliżej Historii 

Ursynów, mimo że uznawany za młodą dzielnicę jest ściśle powiązany z historią, która została zapisana na mapie pod postacią pamiątkowych pomników oraz tablic. Miały tutaj miejsce ważne dla kraju wydarzenia i tragedię, którymi żyła cała polska. Obejrzeć można również dom, który pamięta czasy przedwojenne i jest zachowany w bardzo dobrym stanie. Poniżej miejsca powiązane z historią, które warto znać i odwiedzić na Ursynowie.

Dom dżokeja

Mieszczący się przy ulicy Barwnej 8 dom, nazywany również „Czerwoniakiem” to jeden z najstarszych budynków na Ursynowie zachowany w dobrym stanie. Wybudowany w latach 1928-1932 na zlecenie Stanisława Żubera-trenera wyścigów konnych na Służewcu, któremu zawdzięcza swoją nazwę. Aktualnie znajduję się tam muzeum, w którym można zapoznać się z historią i ekspozycjami dawnych map. Otworzony również został gabinet patrona dzielnicy Juliana Ursyna Niemcewicza.

Miejsca katastrofy samolotu Ił-62M Tadeusz Kościuszko

Największa  katastrofa lotnicza w  polskim lotnictwie miała miejsce w Lesie Kabackim, w wypadku 9 maja 1987 roku zgniło 183 osób. W miejscu katastrofy samolotu Ił-62M Tadeusz Kościuszko umieszczono tablicę upamiętniającą z nazwiskami ofiar oraz krzyż. W lesie Kabackim nazwano również jedną z dróżek Aleją Załogi Samolotu Kościuszko. Jest to szczególnie ważne miejsce dla historii lotnictwa, którego w roku 2022 przypada 35 rocznica.

Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego 

Znajdujący się przy kościele św. Katarzyny pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego to punkt obowiązkowy dla miłośników historii. W miejscu pomnika w historii, grzebano ofiary mordów politycznych, które miały miejsce w więzieniu na Mokotowie. Znajdujący się mur, otaczający pomnik zawiera łuski pocisków z nazwami kaźni z całej Polski. Głaz, który pełni funkcję ołtarza posiada wmurowaną urnę z prochami.

Pomnik Stanisława Staszica

Odsłonięty pomnik w 1976 roku w 150 rocznicę śmierci Stanisława Staszica. Początkowo znajdował się na terenie pałacu Prymasowskiego w Warszawie, jednak stając się w posiadaniu rąk prywatnych, przeniesiono go na teren uczelni na ulicy Ursynowskiej 159. Aktualnie znajdujący się przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pomnik, powstał w formie głazu, na którym umieszczono tablicę pamiątkową.